> Investeren in N786 is ‘serious business’
Is provincie Gelderland zo rijk dat wij ons kunnen veroorloven om niet te investeren?

> Leefbaarheid: onwenselijke kostenpost of rendabele investering?
Elders kan het, dus hier ook.

> De kortste route niet altijd de beste!
De kanaalvariant is dé oplossing voor een veilige verbinding van en naar de rijksweg A50.

Geachte leden van Provinciale Staten van Gelderland,

Op 23 september 2009 heeft u in meerderheid een motie aangenomen, waarin terecht wordt geconstateerd dat de discussie over de N786 al vele tientallen jaren loopt. U heeft toen ook besloten dat er een integrale verkenning naar de N786 moet worden opgestart. Tevens heeft u in meerderheid een motie aangenomen waarin het belang van investeringen in mobiliteit voor de periode 2011-2014 binnen de Gelderse Investeringsagenda wordt benadrukt. Deze moties zijn ondersteund en hebben tot gevolg gehad dat een reservering van € 500.000,- voorbereidingskrediet is opgenomen in de voorjaarsnota van 2010 (p57). Ook staat de N786 op de zogenaamde ‘Longlist’ voor de Gelderse Investeringsagenda 2011-2014 (p52).

Op dit moment voeren Gedeputeerde Staten uw motie uit en wordt er gewerkt aan een eerste verkenning voor de N786. Deze verkenning heeft tot doel het bieden van voldoende inzicht in effecten en kosten/baten van een viertal hoofdoplossingen.

Ik onderteken deze petitie omdat bewoners, bedrijven en diegenen die werken en recreëren langs de N786 graag het welzijn en de welvaart van hun gebied willen veiligstellen. Een duurzame oplossing voor de N786 is onontbeerlijk voor onze toekomst.

Ik vraag u – via deze petitie – bij het vormen van de coalitie en het coalitieakkoord en het nemen van een investeringsbeslissing (en dus een voorkeursbesluit) voor de N786 te kiezen voor een duurzame oplossing. Een oplossing die:

  • voor langere tijd bijdraagt aan een leefbare woon- en werkomgeving;
  • de bereikbaarheid van het gebied (ook bij een volle A50) voor de komende 20 jaar garandeert;
  • die ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied (uitbreidingsplannen dorpen niet in de weg zit, maar juist versterkt;
  • de natuur op de Veluwe meer ruimte geeft;
  • het vestigingsklimaat van bedrijven aan de rand van de Veluwe een positieve impuls geeft;
  • innovatief aanbesteed kan worden.

Ik vraag u ook vooral naar de opbrengsten te kijken en niet alleen te focussen op de kosten van een oplossing. Een oplossing die duurzaam is kost misschien meer, maar levert ook meer op. Denk aan het opvangen van de toenemende verkeersdruk op de regionale wegen (de provincie is ook verantwoordelijk voor doorstroming), het vestigingsklimaat voor bedrijven in het gebied (de provincie is medeverantwoordelijk) en het niet belemmeren van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Een oplossing die 40 tot 50 jaar meegaat, hoeft dan ook niet in 1 keer betaald te worden. Voor een goede woning zijn we bereid een hypotheek af te sluiten; dat kan met de N786 ook en bovendien is samenwerking met marktpartijen voor de aanleg en het onderhoud van de N786 dan eenvoudiger te realiseren.

Door dit niet te doen belemmert u het welzijn en de welvaart van uw inwoners, de medewerkers van mooie bedrijven in uw provincie. Na 30 jaar praten wil ik een duurzame oplossing voor de N786.

Ik roep u, als mijn Gelderse volksvertegenwoordiger op, hier gehoor aan te geven.

Hoogachtend,

Get Adobe Flash playerHelp mee en stuur deze website door:

Deel deze informatie met anderen