> Investeren in N786 is ‘serious business’
Is provincie Gelderland zo rijk dat wij ons kunnen veroorloven om niet te investeren?

> Leefbaarheid: onwenselijke kostenpost of rendabele investering?
Elders kan het, dus hier ook.

> De kortste route niet altijd de beste!
De kanaalvariant is dé oplossing voor een veilige verbinding van en naar de rijksweg A50.

PERSVERKLARING N786

Standpunt gezamenlijke dorps- en wijkraden, werkgeversorganisaties, gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden en de Gelderse Milieufederatie

------------------------------------------------------------------------------

Goedemiddag dames en heren,

Sinds 30 jaar wordt er in deze regio al gesproken over een oplossing voor de huidige N786. U weet het ondertussen wel. De weg tussen Apeldoorn en Dieren.

De N786 is belangrijk voor deze regio en daarmee voor Gelderland. Het economisch belang van een goede verbinding voor aan- en afvoer van de industrie is van essentieel belang voor de Stedendriehoek. Multinationals zijn eigenaren van een groot deel van deze industrie. In hoofdkantoren in Europa wordt beslist over investeringen en sluitingen van productielocaties. Alleen de locaties die voldoen aan gestelde eisen zullen worden gehandhaafd. Vele gezinnen zijn direct of indirect afhankelijk van de maakindustrie in Loenen en Eerbeek en de daaraan gerelateerde werkgelegenheid. Als deze werkgelegenheid verdwijnt, heeft dit consequenties voor 10.000 gezinnen in deze regio.

De N786 voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De vele vrachtwagens rijden nu door de dorpen en onverhoopt ontstaan zo onveilige situaties voor bewoners en vrachtwagenchauffeurs. De reistijd naar de snelwegen kan korter. Voor veel bewoners in de dorpen is de aanwezigheid van dit verkeer een alledaags fenomeen geworden. Anno 2013 mag dit echter niet zo zijn. Tijdens de spitsuren is het op bepaalde tijden bijna niet mogelijk over te steken. De huidige N786 gaat bovendien door Natura-2000 gebied.

Gisteren hebben wij kennis genomen van het voorkeursbesluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland om nu een definitieve verkenning te doen naar de zogeheten 0+ variant (opwaardering bestaande weg) en hierover eind 2014 een investeringsbeslissing (totale kosten tussen € 22 en 47 miljoen) te nemen. Het besluit van GS komt voor ons niet alleen als een volslagen verrassing, maar druist ook in tegen de beloftes die vele Gelderse politieke partijen voor de verkiezingen hebben gedaan. Kijkt u daarvoor nog even op www.n786.nl. Daarnaast hebben zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten herhaaldelijk de regio opgeroepen om met een voorstel te komen dat kan rekenen op draagvlak. Want draagvlak was voor de provincie het allerbelangrijkste. Het draagvlak was er. Het voorstel werd niet overgenomen of serieus bekeken op financiële haalbaarheid. En we gaan weer over tot de orde van de dag….

N768.nl

De oplossing die nu door GS wordt voorgesteld is de slechtst denkbare. Deze variant biedt géén duurzame oplossing voor de toegenomen transportbewegingen, brengt het verkeer alleen maar dichter bij de woningen en levert ook géén bijdrage aan de door de provincie Gelderland gewenste instandhouding van de Natura 2000 gebieden.  Tussen de 22 en 47 miljoen euro uitgeven aan variant 1 nulplus N786 is in onze ogen verkwisting van gemeenschapsgeld.

De coalitie van partijen die hier voor u staat is van mening dat met het oog op de toekomst, de breed gedragen kanaalvariant (variant 4) voor de N786, voor een toereikende oplossing zorgt voor bewoners, bedrijven en milieu. Deze variant levert de meeste winst op voor de economie, haalt het doorgaand verkeer uit de dorpen en ontlast het Natura 2000 gebied Veluwe. Ongetwijfeld zijn de kosten hoog, maar daar staat tegenover dat deze oplossing minimaal 50 jaar mee gaat! Bovendien biedt de meerjaren investeringsagenda mobiliteit (MIAM) van de Provincie Gelderland mogelijkheden voor financiering van deze oplossing in de vorm van PPS-constructies of een fasering in delen. Wanneer het college van GS bereid is nog deze coalitieperiode een investeringsbeslissing van 22-47 miljoen in de N786 te nemen, stellen wij voor om dit bedrag te gebruiken voor de opwaardering van de weg langs het kanaal tot aan de Broeksweg (Middelste molen).

Wij allen hebben in de afgelopen jaren al vele malen contact gehad met ambtenaren, bestuurders en politici van de provincie Gelderland. Sinds een aantal jaren is er een groot gezamenlijk draagvlak voor een duurzame oplossing. Een groter draagvlak kunt u niet krijgen. Het probleem is zowel cijfermatig als gevoelsmatig vele malen aangetoond.

Wij roepen Provinciale Staten op om

- niet akkoord te gaan met het huidige voorstel van GS,
- een besluit te nemen over het wel of niet willen realiseren van de breed gedragen variant langs het kanaal en pas dan een voorstel te doen voor de financiering hiervan.

------------------------------------------------------------------------------

Dorpsraad Eerbeek – Hall
Soerens Belang,
Dorpsraad Loenen
Dorpsraad Beekbergen – Lieren
Dorpsraad Eerbeek Zuid
Dorpsraad Klarenbeek
 Industriële Kring Eerbeek – Loenen
Bedrijvenkring Apeldoorn
VNO-NCW Stedendriehoek
Transport- en Logistiek Nederland
EVO
Kamer van Koophandel Oost-Nederland
Gelderse Milieufederatie
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Brummen
Gemeente Rheden